حسین علی اکبری

  • 1400-1401 :

مقام اول کشوری مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی

مقام اول استانی مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی