کیارش نعمت بخش

  • 1400-1401 :

مقام اول کشوری و اول استانی مسابقات رباتیک گرایش طراحی و ساخت اسباب بازی

مقام پنجم کشوری و دوم استانی مسابقات آزمایشگاه گرایش نرم افزارهای کاربردی

مقام پنجم کشوری و اول استانی مسابقات کدنویسی گرایش اپ اینونتور

مقام اول استانی مسابقات انرژی های نوین گرایش دست سازه های سبز

مقام برتر مسابقات استانی ایده کاپ نهم شهرداری

  • 1394 :

مقام اول مسابقات استانی روبیک