لیلی نصیریانی

  • 1400-1401 :

مقام چهارم کشوری مسابقات کدنویسی گرایش ساخت بازی های رایانه ای در اسکرچ

مقام اول استانی مسابقات کدنویسی گرایش ساخت بازی های رایانه ای در اسکرچ

  • 1399-1400 :

مقام اول استانی مسابقات کدنویسی گرایش ساخت بازی های رایانه ای در اسکرچ