مریم خدادوستان

  • 1400-1401 :

مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش ربات آتش نشان با آردونیو

مقام دوم استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات آتش نشان با آردونیو