مهربد صالحی

  • 1400-1401 :

مقام دوم استانی مسابقات کدنویسی گرایش ساخت بازی های رایانه ای در اسکرچ

مقام سوم استانی مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی آبی خاکی

کسب مدال برنز جشنواره ابن سینا

عضو فدراسیون مخترعین بین المللی