مبینا انوریان فرد

  • 1399 :

مقام سوم کشوری خوارزمی حوزه زبان و ادبیات فارسی

  • 1395 :

مقام سوم خوشنویسی تحریری انجمن خوشنویسان ایران

  • 1394 :

مقام سوم پرتاب دیسک مسابقات دو و میدانی استانی