مبینا معصومی

  • 2018 :

مقام دوم لیگ ربات های فوتبالیست در روبوکاپ جهانی کانادا

کسب عنوان بهترین روحیه تیمی در روبوکاپ جهانی کانادا

مقام اول لیگ ربات های فوتبالیست ایران اپن

تقدیر شده نوزدهمین جشن ستارگان ویژه دانش آموزان ممتاز استان

مقام اول و دوم لیگ جنگجو تکنوکاپ 4،6،7،8