محمد افشارپور

  • 2018 :

تیم فنی لیگ امدادگر ماز در روبوکاپ 2018

  • 2017 :

مقام دوم لیگ امدادگر ماز روبوکاپ 2017 و راهیابی به مسابقات جهانی ژاپن

  • 2016 :

شرکت در مسابقات لیگ امدادگر خط در روبوکاپ 2016

  • 2015 :

شرکت در مسابقات لیگ امدادگر خط در روبوکاپ 2015

تقدیر شده نوزدهمین جشن ستارگان ویژه دانش آموزان ممتاز استان