محمدعلی سعادتی

  • 1400-1401 :

مقام دوم استانی مسابقات کدنویسی گرایش کنترل سخت افزار

  • 1399-1400 :

مقام دوم استانی و اول ناحیه جشنواره نوجوان خوارزمی محور دست سازه

مقام اول استانی مسابقات آزمایشگاه گرایش نرم افزارهای کاربردی