محمدهادی جعفری

  • 2019 :

شرکت درمسابقات روبوکاپ آسیایی امدادگر و فوتبالیست

  • 2018 :

لیگ امدادگر در مسابقات ایران اپن

  • 2017 :

مقام دوم لیگ ربات امدادگر ایران اپن 

مقام دوم لیگ امدادگر ماز روبوکاپ و راهیابی به مسابقات جهانی ژاپن

مقام اول لیگ مهارت برنامه نویسی جشنواره زاینده‌رود

  • 2016 :

لیگ امدادگر در مسابقات ایران اپن

  • 1399 :

مقام اول مسابقات کشوری برنامه نویسی با برنامه نویسی