محمدحسین نبوی

  • 1400-1401 :

مقام اول کشوری مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار

مقام دوم استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار

مقام دوم کشوری مسابقات کدنویسی گرایش کنترل سخت افزار

مقام سوم استانی مسابقات کدنویسی گرایش کنترل سخت افزار

  • 2022 :

مقام اول مسابقات روبوکاپ آزاد ایران گرایش فوتبالیست شبیه ساز

  • 1399-1400 :

مقام سوم استانی مسابقات کدنویسی گرایش کنترل سخت افزار

مقام اول کشوری مسابقات کدنویسی گرایش کنترل سخت افزار