محمدرضا صالحی کیا

  • 1400 :

مقام سوم کشوری و دوم استانی مسابقات زیست فناوری گرایش بیوانرژی
مقام اول استانی مسابقات انرژی های نوین دست سازه های سبز

  • 1399 :

مدال طلای کشوری اختراعات ابن سینا

  • 1398 :

مدال طلای کشوری اختراعات ابن سینا

مدال طلای جشنواره ملی ابن سینا

پژوهشگر برتر ناحیه

  • 2020 :

مقام سوم جهانی مسابقات اختراعات اندونزی