نگار کمالی

  • 1400-1401 :

مقام دوم کشوری مسابقات زیست فناوری گرایش جام ملی زیست فناوری

مقام اول استانی مسابقات زیست فناوری گرایش جام ملی زیست فناوری