پریا کریمی

  • 1399 :

کسب مدال طلا المپیاد تفکر و کارآفرینی

کسب مدال طلا کشوری در لیگ علمی پایا محور کارآفرینی

  • 2020 :

کسب مدال طلا جهانی در جشنواره بین المللی 2020 AZSCIENCE

  • 1396 :

مدال نقره فیزیک مسابقات جایزه بزرگ خانه ریاضی تهران