پریا مهربد

  • 1394 :

مقام اول کشوری ششمین جشنواره دانش آموزی نانو فناوری

مقام اول کشوری در مسابقات علوم اعصاب شناختی 

مقام اول استانی در جشنواره دانش آموزی تبیان

  • 2016 و 2017 :

شرکت در مسابقات لیگ الف دانش آموزی