پارسا شیرانی

  • 2018 :

نماینده ایران در مسابقات جهانی WRO تایلند

  • 1397 :

مقام اول مسابقات کشوری WRO