رادبه رامتین

  • 1400-1401

مقام اولی استانی مسابقات هوافضا وحمل نقل گرایش ایده بازار

  • 1399-1400

مقام اولی استانی مسابقات گیاهان دارویی وطب ایرانی

مقام دوم استانی مسابقات آزمایشگاه گرایش نرم افزارهای کاربردی

مقام دوم مسابقات هوا وفضا وحمل ونقل گرایش عکاسی