رادمان فرهنگ پژوه

  • 1399 :

مقام سوم مسابقات استانی کدنویسی در گرایش اسکرچ