رها یزدی

  • 1399 :

مقام اول استانی رشته کدنویسی گرایش برنامه نویسی با تفکر الگوریتمی

  • 1398:

مقام اول برنامه نویسی دانشگاه امیرکبیر بخش دانش آموزی

برگزیده مرحله اول A لیمپیاد سال 98

  • 1397 :

برگزیده مرحله اول و دوم A لیمپیاد هلند