روژینا ابراهیمی

  • 2022 :

مقام اول مسابقات روبوکاپ آزاد ایران 2022 گرایش فوتبالیست شبیه ساز

  • 1400-1401 :

مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش انباردار

مقام اول استانی مسابقات رباتیک گرایش انباردار

مقام سوم استانی مسابقات انرژی های نوین گرایش سازه های سبز

  • 1399-1400 :

مقام اول استانی مسابقات کدنویسی گرایش تفکر الگوریتمی

مقام دوم استانی مسابقات آزمایشگاه گرایش نرم افزارهای کاربردی