صبا سعادت نیا

  • 1400-1401 :

مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار

مقام اول استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار