سحر احمدی

1400-1401 :

کسب مقام دوم کشوری مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی گرایش ساخت ماکت

کسب مقام دوم استانی مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی گرایش ساخت ماکت