سجاد مصلحی

  • 1400-1401 :

مقام اول کشوری مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار

مقام دوم استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار

  • 1399-1400 :

مقام پنجم کشوری مسابقات کدنویسی گرایش کنترل سخت افزار

مقام دوم استانی مسابقات کدنویسی گرایش کنترل سخت افزار