شکیبا کریمی

  • 1400 :

مقام پنجم کشوری مسابقات نجوم گرایش ارائه محتوای نجومی

مقام دوم استانی مسابقات نجوم گرایش ارائه محتوای نجومی