شمیم کورنگ بهشتی

  • 1400 :

مقام پنجم کشوری مسابقات حمل و نقل فضایی گرایش فیلم کوتاه

مقام دوم استانی مسابقات حمل و نقل فضایی گرایش فیلم کوتاه