شیبا قاسمی

  • 1400-1401 :

مقام سوم کشوری مسابقات ادبیات و علوم انسانی گرایش تصویرسازی

مقام اول استانی مسابقات ادبیات و علوم انسانی گرایش تصویرسازی