طنین تحویلیان

1397 :

مقام اول لیگ ربات مسیریاب در جشنواره زاینده رود

تقدیر شده در اولین جشنواره علمی پژوهشی زاینده رود

تقدیر شده در هشتمین جشنواره علمی پژوهشی جابربن حیان ناحیه3