یاسمین زمانی

  • 1400-1401 :

مقام پنجم کشوری مسابقات کدنویسی گرایش تولید برنامه های سیستم عامل اندروید

مقام اول استانی مسابقات کدنویسی گرایش تولید برنامه های سیستم عامل اندروید

مقام برتر استانی مسابقات گیاهان دارویی گرایش بسته بندی گیاهان دارویی و فرآورده ها

  • 1399-1400 :

مقام سوم استانی مسابقات زیست فناوری گرایش زیست سازه