تعریف انجمن های علمی – پژوهشی

انجمن‌های علمی – پژوهشی به پیشنهاد شورای دانش‌آموزان و با موافقت شورای مدرسه و تأیید مدیر مدرسه  تشکیل می‌شود. در هر انجمن گروهی از دانش‌آموزان  علاقه‌مند در زمینه‌های مختلف علوم پایه معارف اسلامی، فنی، هنری، علوم نوین و … بحث و تبدل نظر نموده و به تحقیق می‌پردازند و سطح دانش و مهارت خود را ارتقا داده و به توسعه علم در مختصات دانش‌آموزی کمک کنند.

اهداف

به منظور برنامه‌ریزی و کیفیت‌بخشی به فعالیت‌ها، اهداف تشکیل انجمن‌های علمی را به شرح زیر مشخص می شود:

1.اشاعه فرهنگ پژوهش و تحقیق فردی و گروهی در بین دانش‌آموزان؛

2.رشد و توسعه بنیه علمی و پژوهشی دانش‌‌آموزان و ایجاد زمینه برای بروز خلاقیت‌های آنان؛

3.هدایت و راهنمایی دانش‌آموزان در جهت علایق و استعدادهایشان؛

4. ایجاد زمینه مشارکت دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند در انجام کارهای علمی و پژوهشی ملی و منطقه ای؛

5. حمایت از طرح های خاص از جمله طرح های کارآفرینی ، رفع آلودگی آب و هوا ، استفاده از انرژی های پاک

6.شناسایی و معرفی دانش آموزان علاقه مند و مستعد به پژوهش سرای دانش آموزی

جهت معرفی دانش آموزان مسئول انجمن مدارس دوره متوسطه اول و دوم ناحیه سه اصفهان از فرم زیر استفاده نمایید.