انرژی های نوین

برچسب: انرژی های نوین

حسین علی اکبری

مقام اول کشوری مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی مقام اول استانی مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی

ادامه مطلب »

محمدمهدی زمانی

مقام اول کشوری مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی مقام اول استانی مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی

ادامه مطلب »

فرجاد سعیدی

مقام چهارم استانی مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی آبی خاکی مقام سوم استانی مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی آبی خاکی مقام

ادامه مطلب »

روژینا ابراهیمی

مقام اول مسابقات روبوکاپ آزاد ایران 2022 گرایش فوتبالیست شبیه ساز مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش انباردار مقام اول استانی مسابقات رباتیک گرایش انباردار

ادامه مطلب »

امیرعلا تابش

کسب مقام اول استانی مسابقات هوافضا و حمل و نقل گرایش ایده بازار کسب مقام پنجم کشوری و دوم استانی مسابقات آزمایشگاه گرایش نرم افزارهای

ادامه مطلب »