خودروهای خورشیدی

برچسب: خودروهای خورشیدی

حسین علی اکبری

مقام اول کشوری مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی مقام اول استانی مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی

ادامه مطلب »

محمدمهدی زمانی

مقام اول کشوری مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی مقام اول استانی مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی

ادامه مطلب »

مهربد صالحی

مقام دوم استانی مسابقات کدنویسی گرایش ساخت بازی های رایانه ای در اسکرچ مقام سوم استانی مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی آبی خاکی

ادامه مطلب »