خودروی خورشیدی

برچسب: خودروی خورشیدی

فرجاد سعیدی

مقام چهارم استانی مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی آبی خاکی مقام سوم استانی مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی آبی خاکی مقام

ادامه مطلب »