ربات مسیریاب

برچسب: ربات مسیریاب

طنین تحویلیان

1397 : مقام اول لیگ ربات مسیریاب در جشنواره زاینده رود تقدیر شده در اولین جشنواره علمی پژوهشی زاینده رود تقدیر شده در هشتمین جشنواره

ادامه مطلب »