سحر احمدی

برچسب: سحر احمدی

سحر احمدی

1400-1401 : کسب مقام دوم کشوری مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی گرایش ساخت ماکت کسب مقام دوم استانی مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی گرایش ساخت ماکت

ادامه مطلب »