لیگ الف

برچسب: لیگ الف

پریا مهربد

1394 : مقام اول کشوری ششمین جشنواره دانش آموزی نانو فناوری مقام اول کشوری در مسابقات علوم اعصاب شناختی  مقام اول استانی در جشنواره دانش

ادامه مطلب »