محمدمهدی زمامی

برچسب: محمدمهدی زمامی

محمدمهدی زمانی

مقام اول کشوری مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی مقام اول استانی مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی

ادامه مطلب »