مریم خدادوستان

برچسب: مریم خدادوستان

مریم خدادوستان

مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش ربات آتش نشان با آردونیو مقام دوم استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات آتش نشان با آردونیو

ادامه مطلب »