مسابقات دریا |ماکت

برچسب: مسابقات دریا |ماکت

حامد بنیادی نائینی

کسب مقام اول استانی مسابقات زیست فناوری گرایش مقاله علمی پژوهشی کسب مقام دوم کشوری مسابقات زیست فناوری گرایش مقاله علمی -پژوهشی کسب مقام دوم

ادامه مطلب »