پرتاب دیسک

برچسب: پرتاب دیسک

مبینا انوریان فرد

مقام سوم کشوری خوارزمی حوزه زبان و ادبیات فارسی مقام سوم خوشنویسی تحریری انجمن خوشنویسان ایران مقام سوم پرتاب دیسک مسابقات دو و میدانی استانی

ادامه مطلب »