کشتی شیمیایی

برچسب: کشتی شیمیایی

دنیا شیروانی

مقام سوم کشوری مسابقات حمل و نقل گرایش کشتی شیمیایی مقام اول استانی مسابقات حمل و نقل گرایش کشتی شیمیایی

ادامه مطلب »

مهدیه احمدپور

مقام سوم کشوری مسابقات حمل و نقل گرایش کشتی شیمیایی مقام اول استانی مسابقات حمل و نقل گرایش کشتی شیمیایی

ادامه مطلب »