ثبت رابطین 1402

خیلی مهم

مدیران محترم مدارس

پیرو بخشنامه ارسالی از پژوهش سرای فضیلی، مقتضی است رابط پژوهش سرای آن آموزشگاه نسبت به تکمیل اطلاعات خود از طریق لینک زیر و رمز ارسالی در بخشنامه حداکثر تا تاریخ 30 آبان ماه 1402 اقدام نماید. 

  • اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ :  زمان ثبت اطلاعات تا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ تمدید شد.
  • اطلاعیه ۱۴۰۲/09/4 :  زمان ثبت اطلاعات تا دوشنبه  ۱۴۰۲/۰۹/06 تمدید شد.