ثبت نماینده انجمن علمی پژوهشی ۱۴۰۲

مدیران محترم مدارس

پیرو بخشنامه ارسالی از پژوهش سرای فضیلی و با توجه به ضرورت تشکیل انجمن های علمی در مدارس، مقتضی است نسبت به معرفی نمایندگان انجمن های علمی پژوهشی آموزشگاه  از طریق لینک زیر و رمز ارسالی در بخشنامه حداکثر تا تاریخ 16بهمن ماه  1402 اقدام نمایند.